PODMÍNKY PRONÁJMU KARAVANU

Podmínky půjčení

  • Řidičský průkaz skupiny B, karavan je do 3,5t.
  • Věk minimálně 22 let s praxí 4 roky.
  • Dva průkazy totožnosti.
  • V případě řízení jiným řidičem musí být uvedeno do smlouvy, musí splňovat stejné kritéria jako nájemce. Za vozidlo zodpovídá nájemce.
  • Složení akontace 25000 Kč.
  • Do vozidla jsou zakázáni domácí mazlíčci, svíčky, prskavky, otevřený oheň a přísný zákaz kouření.
  • Nesmíte karavan jakkoliv poškozovat, polepovat, něco šrouboat ap.
  • Nájemce nesmí dát obytný automobil do podnájmu třetí osobě, použít ho za účelem dalšího podnikání, k odtahu dalšího vozidla.
  • Nájemce se zavazuje spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu obytného automobilu do servisu.
  • Při pronájmu autokaravanu do 7 dnů včetně je v ceně zahrnut limit najetých kilometrů – 300 km / den. Při ujetí více kilometrů je účtováno 7,- Kč / km. Při pronájmu delším než 7 dní není počet ujetých km omezen.

Předání a vracení vozidla

Vozidlo předáváme s plnou nádrží pohonných hmot (nafta) a s plnou nádrží phm se vrací.

Karavan se půjčuje a vrací ve stavu jako se zapůjčuje tj. čisté.

V karavanu je při zapůjčení 100 litrů čisté vody - ta se při vracení nedoplňuje.

Toaleta a odpadní nádrž musí být čistá.

Karavan je předán se dvěmi 10 l nádržemi propanu - ten nájemce při předání nedoplňuje. Jedna plná je v ceně, druhá +500 Kč.

Karavan se vrací na místě zapůjčení v čase otevíracích hodin.

Při převzetí a vracení vozu počítejte s cca až 90 minutami svého času na zaškolení (při vracení bude provedena kontrola karavanu).

Akontace se vrací do 5 dnů na číslo účtu nájemce, pokud bude zjištěno jakékoliv poškození částka bude odečtena z akontace. Výši určuje výhradně pronajímatel. V případě vyšší škody, než je akontace se zavazuje nájemce uhradit škodu nejpozději do 10 dnů.

Sankce

U nevyprázdněné a nevypláchnuté odpadní kazety od WC bude účtováno 500 Kč.

Při znečistění karavanu - oleje, barvy, asfalt, atd. bude účtován poplatek 5000 Kč.

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku.

V případě  vrácení vozu později bez předběžné dohody, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Platební podmínky

Po zarezervování termínu obdržíte zálohovou fakturu a do 3 dnů  musíte uhradit 30%  z celkové ceny půjčovného.

Doplatek celého půjčovného musí být uhrazen 30 dní předem. Vratná kauce 25000kč a servisní poplatek 2000 Kč musí být připsaná na účtu nejpozději 1 den před vyzvednutím karavanu, nebo hotově při převzetí.

Doplatek za nadlimitní nájezd kilometrů se odečte z vrátné kauce. Kempingové a kuchyňské vybavení, nájezdové klíny cedule za kola jsou v ceně pronájmu.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na číslo pronajimatele +420723263056. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Při nehodě navíc vše důkladně zdokumentujte a mějte iniciály a podpis určeného viníka v dokumentech od policie.

Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%; min. však 10000 Kč.

Při poškození nebo ztrátě něčeho v interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce. Pokud bude škoda větší než kauce nájemce škodu uhradí nejpozději do 10 dnů.

V případě poruchy kontaktujte Fiat Camper Assistance na telefonním čísle 0080034281111. Tato služba je Vám k dispozici zdarma ve 13 jazycích, 44 zemích, 24 hodin denně a 365 dní v roce.

Storno poplatky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce v době do 60 dnů před datem pronajmutí a zaplacení zálohové faktury účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 20 % z poskytnuté zálohy. V době do 30 dnů od data pronajmutí účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 50 % z poskytnuté zálohy. V případě odstoupení do 15 dnů od data pronajmutí bude účtován storno poplatek ve výši 100% poskytnuté zálohy.  Při předčasném ukončení pronájmu se zbylé nájemné nevrací. Manipulační a storno poplatek 1500 Kč se účtuje vždy.

Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, který jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel zájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného automobilu a nájemci nevzniká nárok na odškodné. Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.

Za auto nájemce ponechané místo karavanu, pronajímatel neručí (kroupy, škůdci, ap.)

CENÍK PRONÁJMU KARAVANU

leden - květen

2990 Kč

na den

(min. doba 4 dny,
nad 20 dnů 2500 Kč)

červen

3800 Kč

na den

(min. doba 4 dny)

červenec - srpen

3800 Kč

na den

(min. doba 7 dní)

září

3800 Kč

na den

(min. doba 4 dny)

říjen - prosinec

2990 Kč

na den

(min. doba 4 dny,
nad 20 dnů 2500 Kč)

+ servisní poplatek 2000 Kč za zaškolení a přípravu vozu
+ vratná kauce 25000 Kč

Úhrada za pronájem se platí za celou dobu pronájmu předem.

Vaše auto můžete mít u nás zdarma zaparkované po dobu zapůjčení.